• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, email, telefon, adres IP zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.), przez spółkę Columb Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu, do celów marketingowych oraz oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.